เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของท่านผู้ก่อตั้งที่นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้คนเรารู้จักมองกลับมาที่ร่างกายตัวเอง ฟังเสียงร่างกายตัวเอง ซึ่งเริ่มต้นจากการดูการเคลื่อนไหว ดูท่าทางของตัวเองในชีวิตประจำวัน เพราะหากเรามีความรู้บวกกับการรู้จักร่างกายและจิตใจตัวเอง เราก็จะสามารถเรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องจากการมีสติกับร่างกายตัวเองนั่นเอง ธรรมมะง่ายๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีโครงสร้างร่างกายที่สมดุลแข็งแรงได้ จึงทำให้เกิดการแบ่งปันธรรมมะให้กับญาติธรรมที่มีความสนใจ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ.2549 เป็นต้นมา โดยการจัดกิจกรรมทางสถาบันฯ จะประกาศให้ญาติธรรมทราบตามสื่อของสถาบัน

วันอริยธรรม

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของท่านผู้ก่อตั้งที่นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้คนเรารู้จักมองกลับมาที่ร่างกายตัวเอง ฟังเสียงร่างกายตัวเอง ซึ่งเริ่มต้นจากการดูการเคลื่อนไหว ดูท่าทางของตัวเองในชีวิตประจำวัน เพราะหากเรามีความรู้บวกกับการรู้จักร่างกายและจิตใจตัวเอง เราก็จะสามารถเรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องจากการมีสติกับร่างกายตัวเองนั่นเอง ธรรมมะง่ายๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีโครงสร้างร่างกายที่สมดุลแข็งแรงได้ จึงทำให้เกิดการแบ่งปันธรรมมะให้กับญาติธรรมที่มีความสนใจ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ.2549 เป็นต้นมา โดยการจัดกิจกรรมทางสถาบันฯ จะประกาศให้ญาติธรรมทราบตามสื่อของสถาบัน