CLM : Colonic Massage นวดท้องกระตุ้นระบบขับถ่าย

CLM : Colonic Massage นวดท้องกระตุ้นระบบขับถ่าย

ปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วย "Ariya Colonic Massage" การนวดลำไส้แบบพิเศษของอริยะ เน้นกระตุ้นลำไส้ให้เกิดการเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัด