อิริยาบถ เดิน

ท่วงท่าการเดินของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามความเคยชิน ตามสภาพร่างกาย ตามความแข็งแรงของโครงสร้างร่างกาย น้อยคนนักจะทราบว่า การเดินในท่าทางบางอย่างอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย หรือเป็นบันไดที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้