รับจัด Workshop

รับจัด Workshop

เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายให้ผู้ร่วมได้รู้จักร่างกายตัวเอง ได้ทราบถึงอิริยาบถการยืน เดิน นั่ง นอนที่ถูกต้อง ได้ทราบถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก( Deep Muscle Exercise)เพื่อแก้ไขอาการปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ได้รู้จักร่างกายตัวเองเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ควรให้ความสำคัญกับอาการปวดแต่ละชนิดอย่างไรบ้าง อาการปวดแบบไหนที่ไม่ควรละเลย เพื่อสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ทันการก่อนที่จะมีอาการรุนแรงหรือเป็นโรคร้ายแรง