ปัจจุบันสถาบันฯ ที่ดูแลเฉพาะทางด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพนั้นมีน้อยมากในประเทศไทย บวกกับการรักษาที่มีการประเมินโครงสร้างร่างกายทั้งร่างกายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดนั้นค่อนข้างหายาก และการรักษาที่ปรับทั้งโครงสร้างร่างกายด้วยวิธีกายภาพบำบัดประยุกต์ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อปรับแกนกลางกระดูกสันหลังให้สมดุลแข็งแรงหรือที่เรียกว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกนั้น(Deep Muscle Exercise)นั้นมีน้อยมาก ซึ่งการรักษาในแนวนี้เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์การรักษาที่เป็นการรักษาด้วยเทคนิคมือเฉพาะของแต่ละอาการ การออกกำลัง และปรับร่างกายให้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใหม่ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่เป็นองค์รวมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงเป็นต้นแบบให้กับทางสถาบันฯการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรักษาเฉพาะทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

วิทยาลัยแพทย์จากเกาหลีมาดูงาน

ปัจจุบันสถาบันฯ ที่ดูแลเฉพาะทางด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพนั้นมีน้อยมากในประเทศไทย บวกกับการรักษาที่มีการประเมินโครงสร้างร่างกายทั้งร่างกายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดนั้นค่อนข้างหายาก และการรักษาที่ปรับทั้งโครงสร้างร่างกายด้วยวิธีกายภาพบำบัดประยุกต์ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อปรับแกนกลางกระดูกสันหลังให้สมดุลแข็งแรงหรือที่เรียกว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกนั้น(Deep Muscle Exercise)นั้นมีน้อยมาก ซึ่งการรักษาในแนวนี้เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์การรักษาที่เป็นการรักษาด้วยเทคนิคมือเฉพาะของแต่ละอาการ การออกกำลัง และปรับร่างกายให้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใหม่ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่เป็นองค์รวมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงเป็นต้นแบบให้กับทางสถาบันฯการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรักษาเฉพาะทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

นักศึกษาดูงาน

ปัจจุบันสถาบันฯ ที่ดูแลเฉพาะทางด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพนั้นมีน้อยมากในประเทศไทย บวกกับการรักษาที่มีการประเมินโครงสร้างร่างกายทั้งร่างกายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดนั้นค่อนข้างหายาก และการรักษาที่ปรับทั้งโครงสร้างร่างกายด้วยวิธีกายภาพบำบัดประยุกต์ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อปรับแกนกลางกระดูกสันหลังให้สมดุลแข็งแรงหรือที่เรียกว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกนั้น(Deep Muscle Exercise)นั้นมีน้อยมาก ซึ่งการรักษาในแนวนี้เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์การรักษาที่เป็นการรักษาด้วยเทคนิคมือเฉพาะของแต่ละอาการ การออกกำลัง และปรับร่างกายให้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใหม่ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่เป็นองค์รวมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงเป็นต้นแบบให้กับทางสถาบันฯการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรักษาเฉพาะทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อให้ยิ่งๆ ขึ้นไป