ปัญหาความเจ็บปวดของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ สาเหตุหลักอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคและความเจ็บปวด ล้วนมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม การที่คนเราใช้ร่างกายโดยไม่รู้ว่า อะไร? คือความถูกต้องเหมาะสม อะไร? คือความสมดุลอิริยาบถที่ถูกต้องเป็นเช่นไร? ทำไม? ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงสมดุล ระบบโครงสร้างร่างกายมีผลต่อทุกระบบในร่างกายอย่างไร? สถาบันอริยะ เล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้นี้ จึงมีบริการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงสร้างร่างกาย ให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักร่างกายตนเองได้ทราบถึงอิริยาบถการยืน เดิน นั่ง นอนที่ถูกต้อง การจัดการความเจ็บปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง การเรียนรู้ท่าบริหารร่างกายเพื่อแก้ไขอาการปวด ฯลฯ
บริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : Work shop
องค์ความรู้เหล่านี้ ล้วนเป็นการป้องกันปัญหาความเจ็บปวดต่อบุคคลากรขององค์กรที่จำเป็นต้องอยู่ในท่าทางเดิมๆ ซ้ำๆ ต่อเนื่องตลอดวัน เป็นการป้องกันการขาดงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการในการต้องจ่ายค่าทดแทนความเจ็บปวด และเป็นการแก้ปัญหาด้านบุคคลากรได้อย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
ภาพกิจกรรม : Work shop
บริษัท พาวเวอร์เอ็นจิเนียร์ริ่ง
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
Work shop Life Center Member
ภาพกิจกรรม : Work shop
บูทตรวจโครงสร้าง
ร่างกาย
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
ภาพกิจกรรม : Work shop
บริษัทดำเนินสะดวกดี