Projects
การออกกำลังกายในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบล้วนมีข้อดีแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ออกกำลังกายเองไม่รู้ปัญหาของตนว่าควรจะออกกำลังกายแบบใด เพื่อประโยชน์สูงสุดของร่างกายตนเองและไม่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย สถาบันอริยะได้ออกแบบการจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเน้น การให้ความรู้เรื่องโครงสร้างร่างกายก่อนเข้าโปรแกรม มีการตรวจประเมินร่างกาย การประมวลผลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด เพื่อออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับจุดอ่อนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมฯจะได้รู้จักร่างกายตนเองมากขึ้น รู้จักวิธีจัดการกับความเจ็บปวดของตนเอง นำท่าทางการออกกำลังกายที่เหมาะกับตนเองไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โครงการนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคคลากรแล้ว รูปแบบกิจกรรมยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี รักใคร่ และมีน้ำใจต่อกันอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพกายและคุณภาพใจให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
ผลงาน Projects Reference : นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
กิจกรรม 12 Weeks Exercise For Office Syndrome
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน
นักศึกษาดูงาน