แหล่งอ้างอิง: www.dhamma.com
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ประวัติพระอาจารย์ เกิด พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด พระนคร
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริยวงศ์, ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย, ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, ปริญาตรีและโท ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗
การศึกษาธรรม นักธรรมตรี, ศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลี ธัมมธโรตั้งแต่ ๒๕๐๒, ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป ตั้งแต่ ๒๕๒๕ อาทิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร และหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น, อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์, อุปสมบทครั้งที่ ๒ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔) โดยมีพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์…
อ่านประวัติทั้งหมด
แหล่งอ้างอิง: www.nimmalo.com
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ประวัติพระอาจารย์ เกิด เกิดเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๐ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา อนุบาล–ป.๑ ที่ รร.เพลินจิตวิทยา อ.พานทอง จ.ชลบุรี, ป.๒–ป.๔ ที่ รร.เซ็นหลุยส์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา, ป.๕–ม.ศ.๕ ที่ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., ปริญญาตรี ที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาธรรม อุปสมบท เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พระราชกิตติโมลี(ปัจจุบันคือ พระธรรมกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนนทเขมาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนนทคุณประสิทธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
อ่านประวัติทั้งหมด
แหล่งอ้างอิง: www.phraprasong.org
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
ประวัติพระอาจารย์ อุปสมบท ณ วัดโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลังจากการออกพรรษาในปี พ.ศ. 2520 ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับนิมนต์ไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ
ท่านเป็นพระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิตซึ่งได้รับความสนใจ อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ …
อ่านประวัติทั้งหมด
แหล่งอ้างอิง: www.ajsupee.com
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ประวัติอาจารย์ เกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ณ บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
การศึกษา พ.ศ.๒๕๒๘ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
พ.ศ.๒๕๒๙ บรรพชาเป็นสามเณร พักอยู่ที่วัดบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรม โดยมีหลวงปู่บุญมี ปิยวณฺโณ และอาจารย์เกษม สันทอง เป็นผู้สอนสอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ พักอยู่ที่วัดจำปา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรมและบาลี ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ, ป.ธ. ๙, ดร.) จ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นครูใหญ่สอบได้นักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบชั้นมัธยมศีกษาปีที่ ๓ …
อ่านประวัติทั้งหมด
แหล่งอ้างอิง: www.facebook.com/theerayuth.praft
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
ประวัติอาจารย์ อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ท่าน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้บรรยายธรรม ที่วัดพุทธปัญญา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอยู่เป็นประจำทุก เดือน รวมทั้งมีผลงานด้านการเขียนหนังสือธรรมะฉบับธรรมทาน ที่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆท่านนั่นคือ “หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม” และ “หนังสือใหม่แกะกล่อง” …
อ่านประวัติทั้งหมด