สัมมนา TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) 26 พฤษภาคม 2555