กิจกรรม “วันอริยธรรม” วันที่ 28 เมษายน 2556
รอบเย็น